ข้อมูลโครงการ

หลักการและเหตุผล
การศึกาษามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เยาวชนพัฒนาทั้งทางด้านปัญญาบุคลิกภาพและช่วยให้เยาวชนมีความสำเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐานความเป็นเลิศ ซึ่งตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผุ้เรียน ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรงที่เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งนับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอำนาจการวัดและประเมินผลทางการศึกษาสู่ระดับสถานศึกษา การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนทั้งในระดับการเรียนการสอน การตัดสินได้-ตก และการอนุมัติความสำร็จการศึกษาเป็นอำนาจของสถานศึกษาถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั่วประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกันของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ความหลากหลายในทางปฏิบัติเรื่องรูปแบบการเีรยนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ตลอดจนการวัดและประเมินผลได้เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งในสถานศึกษาต่าง ๆ ภายในภูมิภาคและต่างภูมิภาค
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นคามสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรยนรู้เพื่อเป็นการสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ จึงได้มีโครงการ TFE (Teams for Education) ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของหน่วยงานทุกระดับ ทุกประเภทที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน มีทักษะจำเป็นในการดำรงชีวิตในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 โดยมีหน่วยงานในระดับภาคและระดับจังหวัด เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัดเพื่อนำไปสู่การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเียนรู้ที่ยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและที่เกี่ยวข้องกับระดับจังหวัด
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น ระดับจังหวัดให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
3. เพื่อให้สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์