เผยแพร่ผลงานวิจัย

การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด บุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education)

นางสาวพิริยา เอกวิเศษ ศึกษานิเทศก์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

บทคัดย่อ

                การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) และเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการดำเนินงานโครงการ และ 5) เพื่อประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) ของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education)

         กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE(Teams For Education) รวมกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินทั้งสิ้น 236 คน จำแนกเป็น 1) คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ได้แก่ ศธจ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย จำนวน 8 คน 2) คณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ จำนวน 22 คน 3) ผู้บริหารสถานศึกษานำร่องของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) จำนวน 6 คน 4) ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ จากสถานศึกษานำร่องของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) จำนวน 6 แห่ง 50 คน 5) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสถานศึกษานำร่องของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) จำนวน 150 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ แบบประเมินผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ที่ผู้ประเมินสร้างและพัฒนาขึ้นเป็นแบบประเมินตามรูปแบบ CIPP Model ประกอบด้วย คำถามเกี่ยวกับผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)  ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) และผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ประกอบด้วย 1)

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จำนวน 3 ข้อ สอบถามเกี่ยวกับ เพศ ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา 2) ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process)  ด้านผลผลิต (Product) และด้านผลกระทบ (Impact) ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 กิจกรรม ได้แก่ 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 2) การประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกสถานศึกษานำร่องของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 4) การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ (อกศจ.) ด้านงานพัฒนาการศึกษาและการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ (กศจ.) 5) การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 6) การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ 6.1) การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 6.2) การประอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 6.3) การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 6.4) การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education)7) การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 8) การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 9) การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ในระดับภาค 10) การจัดทำเอกสารรายงาน เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นผลที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) เป็นข้อคำถามแบบปลายเปิด (Open-ended Form or Unstructured Questionnaire)

        สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง สัมประสิทธิ์แอลฟา ( a- Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t -test วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows

           ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

             ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education)  ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ ตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ ศธจ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน โดยรวมและรายด้าน จำนวน 5 ด้าน ผลปรากฏว่า

               1. ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) พบว่า ความคิดเห็นของ ศธจ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.57 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.14 หากวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) รายด้าน พบว่า ด้านความจำเป็น ความสอดคล้องและความเหมาะสมของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ โครงการมีความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.87 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 ด้านการประสานงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.55 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องมีการประชุม ปรึกษาหารือทำความเข้าใจในโครงการอย่างต่อเนื่องและชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.62 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55

           2. ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) จากความคิดเห็นของ ศธจ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.63 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.15 หากวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) รายด้าน พบว่า ด้านความรู้ ความสามารถของบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.65 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.87 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 ด้านความเพียงพอ ความเหมาะสม ความสะดวก และการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.61 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21  เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ ขั้นตอนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณมีความสะดวก รวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.83 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 ด้านความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ การจัดวัสดุ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานโครงการมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.81 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.59 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ 1) มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.87 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33

           3. ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ด้านกระบวนการ (Process) จากความคิดเห็นของ ศธจ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.52 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.28 หากวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) รายด้าน พบว่า กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education)โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.59 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ ผู้เข้าร่วมประชุมมีการวางแผนการดำเนินงานโครงการร่วมกัน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.77 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45

กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.62 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ ความเหมาะสมกับระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์โครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.77 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกสถานศึกษานำร่องของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.47 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ คณะกรรมการคัดเลือกมีความเข้าใจและชัดเจนในเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษานำร่องของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54กิจกรรมที่ 4 การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ (อ.กศจ.) และการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ (กศจ.) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.55 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ การดำเนินงานประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์และการาประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์มติที่ประชุมเห็นชอบและประกาศรายชื่อเป็นสถานศึกษานำร่องของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.66 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ 1) ความเข้าใจในแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณมีความเหมาะสม ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.73 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 กิจกรรมที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.51 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 เมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่ 6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ ครูผู้สอนนำความรู้ ความเข้าใจสู่การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่ตรงกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครูที่เกิดขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.74 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 กิจกรรมที่ 6.2 การประอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.52 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 เมื่อพิจารณารายข้อ อันดับแรก คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอย่างชัดเจน และการมีส่วนร่วมของศึกษานิเทศก์ทุกสังกัดในการเป็นวิทยากรกลุ่มและวิทยากรประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.73 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 กิจกรรมที่ 6.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ Coaching Teams โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.51 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ วิธีดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.74 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 กิจกรรมที่ 6.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.47 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์มีสารสนเทศข้อมูลการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.73 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 กิจกรรมที่ 7 การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.52 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 เมื่อพิจารณารายข้อ อันดับแรก คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างชัดเจน และ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนให้ความร่วมมือในการนิเทศ ติดตาม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.74 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49

กิจกรรมที่ 8 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.48 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ นิทรรศการมีความน่าสนใจและหลากหลายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.73 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 กิจกรรมที่ 9 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ในระดับภาค โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.49 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ มีการประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่องของโครงการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับภาค อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.76 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 กิจกรรมที่ 10 การจัดทำเอกสารรายงาน เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.44 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ  การเผยแพร่ผลงานยังหน่วยงานการศึกษาภายในและภายนอก อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.70 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53

           4. ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education (คุณภาพครู) มีผลดังนี้

               4.1 ก่อนดำเนินงานโครงการผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ก่อนดำเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.09 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีรูปแบบ/แนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับพัฒนาผู้เรียนให้มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาที่ต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.35 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71

               4.2 หลังดำเนินงานโครงการผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ด้านผลผลิต (Product) พบว่า หลังดำเนินงานโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.56 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ มีรูปแบบ/แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เพิ่มผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.77 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45

               4.3  ความคิดเห็นของครูผู้สอนนักเรียนที่มีต่อผลการดำเนินงานด้านผลผลิต ก่อนและหลังดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ด้านผลผลิต (Product) ก่อนและหลังดำเนินงานโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งรายข้อและโดยภาพรวม ซึ่งผลผลิตหลังดำเนินงานโครงการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 สูงกว่าก่อนดำเนินงานโครงการที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 แสดงให้เห็นว่าผลการดำเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์

           5.  ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ด้านผลกระทบ (Impact) มีผลดังนี้

               5.1  ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่ผู้เรียน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ภายหลังการดำเนินกิจกรรมของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.59 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.53 และเมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามที่ครูมอบหมายในแต่ละครั้ง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.66 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.59

               5.2  ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ภายหลังการดำเนินกิจกรรมของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.66 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.56 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.49 (ดาวน์โหลด)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์